Územní plán – Žernovník


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:49

Územní plán Žernovník

Datum nabytí účinnosti: 15.02.2014

Oznámení o vydání ÚP (29.01.2014)
Opatření obecné povahy

Text
1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres – koncepce uspořádání území obce 1 : 5 000
3 – Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
4 – Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje 1 : 5 000
5 – Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství 1 : 5 000
6 – Veřejně prospěšné stavby a opatření 1 : 5 000
Odůvodnění
O1 – Širší vztahy 1 : 25 000
O2 – Koordinační výkres 1 : 5 000
O3 – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000
O4 – Výkres záborů 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:49 h