Územní plán ‒ Bořitov


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 14.08.2017 15:58

Územní plán Bořitov

Datum nabytí účinnosti: 09.03.2012

Oznámení o vydání ÚP (13.02.2012)
Opatření obecné povahy + Odůvodnění

A. Textová část
01 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
02 – Hlavní výkres 1 : 5 000
03 – Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
04-A – Koncepce technické infrastruktury – zásobování vodou, odkanalizování 1 : 5 000
04-B – Koncepce technické infrastruktury – zásobování plynem, el. energií a spoje 1 : 5 000
05 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
O/01-A – Koordinační výkres 1 : 5 000
O/01-B – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000
O/02 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
O/03 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 02/2012 – 01/2016)
Text


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 20. 5. 2022, 08:02 h