Územní plán – Bořitov


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:35

Územní plán Bořitov

(Úplné znění po vydání změny č. 1 s nabytím účinnosti 5.7.2023)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP:  09.03.2012

Oznámení o vydání ÚP (13.02.2012)
Opatření obecné povahy + Odůvodnění

A. Textová část (úplné znění)
01 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
02 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
03 – Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000 (úplné znění)
04-A – Koncepce technické infrastruktury – zásobování vodou, odkanalizování 1 : 5 000 (úplné znění)
04-B – Koncepce technické infrastruktury – zásobování plynem, el. energií a spoje 1 : 5 000 (úplné znění)
05 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 (úplné znění)
O/01-A – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
O/01-B – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000
O/02 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
O/03 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 02/2012 – 01/2016)
Text


Změna č.1

Oznámení o vydání změny č.1 (19.6.2023)

Text
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
I/4 – Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
I/5 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Odůvodnění
Odůvodnění- srovnávací text
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 1 : 5 000
II/3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:35 h