Územní plán – Vavřinec


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:49

Územní plán Vavřinec

(Úplné znění po vydání změny č. 4 s nabytím účinnosti 22.6.2023)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 18.02.2014

Oznámení o vydání ÚP (31.01.2014)
Opatření obecné povahy

A. Řešení ÚP (úplné znění)
1 – Výkres základního členění území 1 : 10 000 (úplné znění)
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
3 – Dopravní řešení 1 : 5 000 (úplné znění)
4 – Zásobování vodou 1 : 5 000 (úplné znění)
5 – Odkanalizování 1 : 5 000 (úplné znění)
6 – Energetika a spoje 1 : 5 000 (úplné znění)
7 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 (úplné znění)
B. Odůvodnění řešení ÚP
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
9 – Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000
10 – Širší vztahy 1 : 50 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 02/2014 – 02/2018) s pokyny pro zpracování návrhů změn
Text
Příloha 1 – Výřezy změn

Zpráva o uplatňování ÚP (období 03/2018 – 03/2022) s pokyny pro zpracování návrhů změn

Text
Příloha č. 1 – přehledka
Příloha č. 2 – výřezy změn


Změna Va1

Datum nabytí účinnosti: 06.07.2016

Oznámení o vydání změny Va1 (20.06.2016)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění


Změna č. 2 (Va2,Va3,Va5,Va6,Va7,Va8,Va10,Va11)

Datum nabytí účinnosti: 20.3.2020

Oznámení o vydání změny č. 2 (2.3.2020)

Text
Výkres základního členění území 1 : 10 000
Hlavní výkres 1 : 5 000
Koordinační výkres 1 : 5 000


Změna č. 3 (Va12,Va13)

Oznámení o vydání změny č. 3 (18.3.2021)
Text

Odkanalizování 1 : 5 000
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
Koordinační výkres 1 : 5 000
Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000


Změna č. 4 (Va16,Va17,Va18,Va19,Va20,Va21,Va22,Va23,Va25,Va27)

Oznámení o vydání změny č. 4  (22.6.2023)
Text

Výkres základního členění území 1 : 10 000
Hlavní výkres 1 : 5 000
Zásobování vodou 1 : 5 000
Koordinační výkres 1 : 5 000
Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL – výřez 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:49 h