Územní plán ‒ Újezd u Černé Hory


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 12.04.2023 13:14

Územní plán Újezd u Černé Hory

Datum nabytí účinnosti: 10.08.2008

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání ÚP (24.07.2008)

Text
1 – Základní členění území 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres – Urbanistická koncepce 1 : 5 000
3 – Doprava 1 : 2 000
4 – Technická infrastruktura – odkanalizování, zásobení vodou 1 : 2 000
5 – Technická infrastruktura – zásobení plynem, elektrickou energií, spoje 1 : 2 000
6 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění
7 – Výřez koordinačního výkresu 1 : 2 000
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000
9 – Výkres širších vztahů 1 : 10 000
10 – Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 09/2008 – 03/2015)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 4/2015 – 4/2022)
Text


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 12. 4. 2023, 13:14 h