Územní plán – Újezd u Černé Hory


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:49

Územní plán Újezd u Černé Hory

Datum nabytí účinnosti: 10.08.2008

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání ÚP (24.07.2008)

Text
1 – Základní členění území 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres – Urbanistická koncepce 1 : 5 000
3 – Doprava 1 : 2 000
4 – Technická infrastruktura – odkanalizování, zásobení vodou 1 : 2 000
5 – Technická infrastruktura – zásobení plynem, elektrickou energií, spoje 1 : 2 000
6 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění
7 – Výřez koordinačního výkresu 1 : 2 000
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000
9 – Výkres širších vztahů 1 : 10 000
10 – Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 09/2008 – 03/2015)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 4/2015 – 4/2022)
Text


Projednává se:

Aktualizováno: 10.11.2023 08:38

Návrh změny č. 1 ÚP Újezd u Černé Hory

Oznámení o konání veřejného projednání

Text
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/4 – Výkres technické infrastruktury – odkanalizování, zásobení vodou 1 : 5 000
I/5 – Výkres technické infrastruktury – zásobení plynem, elektrickou energií, spoje 1 : 5 000
I/6 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Odůvodnění
Odůvodnění – srovnávací text
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:49 h