Územní plán – Černá Hora


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:37

Územní plán Černá Hora

(Úplné znění po vydání změn ČH10-11 s nabytím účinnosti 18.05.2018)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 17.12.2011

Oznámení o vydání ÚP (01.12.2011)
Opatření obecné povahy + Odůvodnění

Text
I/1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (leg)
I/2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 (leg)
I/3 – Hlavní výkres – koncepce dopravy 1 : 5 000 (leg)
I/4 – Hlavní výkres – koncepce zásobování vodou a odkanalizování 1 : 5 000 (leg)
I/5 – Hlavní výkres – koncepce zásobování plynem, el. energií, spoje 1 : 5 000 (leg)
I/6 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (leg)
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (leg)
II/2 – Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území 1 : 2 000 (leg)
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (leg)
II/4 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000


Zpráva o uplatňování ÚP (období 12/2011 – 12/2015)
Text


Změny ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH7, ČH8, ČH9

Datum nabytí účinnosti: 03.01.2018

Oznámení o vydání změn (14.12.2017)

Textová a grafická část
Odůvodnění


Změny ČH10 a ČH11

Datum nabytí účinnosti: 18.05.2018

Oznámení o vydání změn (26.04.2018)

Textová a grafická část
Odůvodnění


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:37 h