Územní plán ‒ Krasová


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 09.04.2013 15:11

Územní plán obce Krasová

Datum schválení: 08.08.2004

Obecně závazná vyhláška 1/2004

1. Hlavní výkres – návrh využití území sídla a krajiny 1 : 5 000


Změna Kr1

Datum nabytí účinnosti: 29.12.2010

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny Kr1 (14.12.2010)

Text + Odůvodnění
1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres – návrh využití území sídla (Kr 1.01) 1 : 2 000 (leg)
2 – Hlavní výkres – návrh využití území sídla (Kr 1.02) 1 : 2 000
3 – Dopravní řešení (Kr 1.01) 1 : 2 000
3 – Dopravní řešení (Kr 1.02) 1 : 2 000
4 – Zásobování vodou (Kr 1.01) 1 : 2 000
4 – Zásobování vodou (Kr 1.02) 1 : 2 000
5 – Odkanalizování (Kr 1.01) 1 : 2 000
5 – Odkanalizování (Kr 1.02) 1 : 2 000
6 – Zásobování elektrickou energií a plynem (Kr 1.01) 1 : 2 000
6 – Zásobování elektrickou energií a plynem (Kr 1.02) 1 : 2 000
7 – Zábor ZPF a PUPFL 1 : 2 000
8 – Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy 1 : 5 000


Projednává se:

Aktualizováno: 16.04.2021 10:22

Návrh ÚP Krasová

Územní plán byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Jihomoravským krajem

Text (výrok a odůvodnění)

I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a  PUPFL 1 : 5 000
II/4 Koordinační výkres (výřez) 1 : 2 000

Příloha 1 Koncepce technické infrastruktury (voda) 1 : 5 000
Příloha 2 Koncepce technické infrastruktury (energetika) 1 : 5 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h