Územní plán – Krasová


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:44

Územní plán obce Krasová

Datum nabytí účinnosti: 30.4.2021

Oznámení o vydání ÚP (9.4.2021)

Text
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 – Koordinační výkres / výřez 1 : 2 000
Př. 1  Koncepce technické infrastruktury – zásobování vodou, odkanalizování 1 : 5 000
Př. 2 – Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:44 h