Územní plán – Senetářov


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:47

Územní plán Senetářov

Datum nabytí účinnosti: 5. 10. 2021

Oznámení o vydání ÚP (8. 9. 2021)

Text- výrok + odůvodnění
Vyhodnocení vlivu ÚP Senetářov na udržitelný rozvoj území
SEA Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí

I.2a Výkres základního členění 1 : 5 000
I.2b Hlavní výkres 1 : 5 000
I.2c Koncepce technické infrastruktury (voda) 1 : 5 000
I.2d Koncepce technické infrastruktury (energetika) 1 : 5 000
I.2e Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
I.2f  Výkres s prvky regulačního plánu / výřez  1 : 1000

II.2a Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2b Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
II.2c Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.2d Koordinační výkres / výřez 1 : 2 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:47 h