Územní plán ‒ Senetářov


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 11.04.2013 16:28

Územní plán obce Senetářov

Datum schválení: 31.5.2006

Obecně závazná vyhláška 2/2006

1 – Širší vztahy 1 : 10 000
2 – Hlavní výkres – katastrální území obce 1 : 10 000
3 – Výřez hlavního výkresu – zastavěné území 1 : 2 000
4 – Dopravní řešení 1 : 2 000
5 – Zásobování el. energií, plynem, spoje 1 : 2 000
6 – Vodní a odpadové hospodářství 1 : 2 000
7 – Veřejně prospěšné stavby a sanace 1 : 2 000
7.1 – Veřejně prospěšné stavby a sanace 1 : 2 000
7.2 – Veřejně prospěšné stavby a sanace 1 : 5 000
8 – Vyhodnocení záborů ZPF a etapizace 1 : 5 000


Změna Se1

Datum nabytí účinnosti: 08.12.2009

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny Se1 (20.11.2009)

Změna Se1 – Hlavní výkres 1 : 10 000


Projednává se:

Aktualizováno: 26.01.2021 10:00

Návrh Územního plánu Senetářov pro veřejné projednání

Text
Vyhodnocení vlivu ÚP Senetářov na udržitelný rozvoj území
SEA Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí

I.2a Výkres základního členění 1 : 5 000
I.2b Hlavní výkres 1 : 5 000
I.2c Koncepce technické infrastruktury (voda) 1 : 5 000
I.2d Koncepce technické infrastruktury (energetika) 1 : 5 000
I.2e Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
I.2f Výkres s prvky regulačního plánu / výřez  1 : 1000

II.2a Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2b Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
II.2c Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.2d Koordinační výkres / výřez 1 : 2 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h