Územní plán ‒ Lažany


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 15.09.2015 15:57

Územní plán Lažany

Datum nabytí účinnosti: 17.06.2010

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání ÚP (02.06.2010)

I. Návrh řešení
I.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1 : 5 000
I.3 – Hlavní výkres – výřez zastavěného a navazujícího území 1 : 2 000
I.4 – Hlavní výkres – technická infrastruktura 1 : 5 000
I.5 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II. Odůvodnění územního plánu
II.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 – Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000
II.3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 6/2010 – 6/2014)
Text


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h