Územní plán – Lažany


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:45

Územní plán Lažany

Datum nabytí účinnosti: 17.06.2010

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání ÚP (02.06.2010)

I. Návrh řešení
I.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce 1 : 5 000
I.3 – Hlavní výkres – výřez zastavěného a navazujícího území 1 : 2 000
I.4 – Hlavní výkres – technická infrastruktura 1 : 5 000
I.5 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II. Odůvodnění územního plánu
II.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 – Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000
II.3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 6/2010 – 6/2014)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 7/2014 – 5/2021)
Text


Zadání Územního plánu Lažany

(Pořízení nového Územního plánu Lažany schválilo Zastupitelstvo obce Lažany dne 30.06.2021 usnesením č. 4.)

Text


Projednává se:

Aktualizováno: 26.08.2022 10:03

Návrh Územního plánu Lažany pro společné jednání

Oznámení projednání

Text- výrok + odůvodnění

1 Výkres základního členění 1 : 5 000
2 Hlavní výkres 1 : 5 000
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 
4 Koordinační výkres 1 : 5 000
5 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
6 Výkres širších vztahů 1 : 25 000 


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:45 h