Územní plán ‒ Lipovec


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 14.04.2021 10:21

Územní plán obce Lipovec

Datum schválení: 20.06.2003

Obecně závazná vyhláška 13/2003

2. Hlavní výkres s regulativy a etapizací 1 : 5 000


Změny Li1, Li2, Li4

Datum nabytí účinnosti: 12.03.2010

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn Li1, Li2, Li4 (22.02.2010)

Text
1 – Hlavní výkres s regulativy a etapizací (Li1, Li2, Li4) 1 : 5 000
2 – Doprava (Li1) 1 : 2 000
3 – Doprava (Li2) 1 : 2 000
4 – Doprava (Li4) 1 : 2 000
5 – Vodní a odpadové hospodářství (Li1) 1 : 2 000
6 – Vodní a odpadové hospodářství (Li2) 1 : 2 000
7 – Vodní a odpadové hospodářství (Li4) 1 : 2 000
8 – Energie, telekomunikace (Li1) 1 : 2 000
9 – Energie, telekomunikace (Li2) 1 : 2 000
10 – Energie, telekomunikace (Li4) 1 : 2 000
11 – Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy (Li1, Li4) 1 : 5 000
Odůvodnění
12 – Koordinační výkres (Li1, Li2, Li4) 1 : 5 000
13 – Výkres širších vztahů (Li1, Li2, Li4) 1 : 25 000
14 – Výkres předpokládaných záborů ZPF (Li1, Li2, Li4) 1 : 5 000


Zadání ÚP Lipovec

- schváleno 19.05.2020

Text


Projednává se:

Aktualizováno: 12.05.2023 11:05

Návrh Územního plánu Lipovec pro veřejné projednání

Text
I.1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I.2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Odůvodnění
II.1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000

Dokumentace SEA
Dokumentace VURU


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 12. 5. 2023, 11:05 h