Územní plán ‒ Sloup


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 23.01.2018 16:13

Územní plán Sloup

Datum nabytí účinnosti: 05.01.2013

Oznámení o vydání ÚP (19.12.2012)
Opatření obecné povahy č. 1/2012

A – Textová část
I.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.2 – Hlavní výkres – návrh uspořádání území 1 : 5 000
I.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
I.4 – Dopravní infrastruktura 1 : 5 000
I.5 – Technická infrastruktura – zásobování vodou 1 : 5 000
I.6 – Technická infrastruktura – odkanalizování 1 : 5 000
I.7 – Technická infrastruktura – zásobování plynem 1 : 5 000
I.8 – Technická infrastruktura – zásobování elektrickou energií, spoje 1 : 5 000
C – Textová část – odůvodnění
II.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II.3 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
II.4 – Výřez z koordinačního výkresu 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 02/2013 – 02/2017)
Text


Projednává se:

Aktualizováno: 03.06.2021 13:54

Zpráva o uplatňování ÚP Sloup (3/2017 – 4/2021)

Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h