Územní plán – Sloup


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 21.02.2024 09:07

Územní plán Sloup

(Úplné znění po vydání změny č.1 s nabytím účinnosti 03.11.2023)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 05.01.2013

Oznámení o vydání ÚP (19.12.2012)
Opatření obecné povahy č. 1/2012

A – Textová část (úplné znění)
I.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
I.2 – Hlavní výkres – návrh uspořádání území 1 : 5 000 (úplné znění)
I.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
I.4 – Dopravní infrastruktura 1 : 5 000
I.5 – Technická infrastruktura – zásobování vodou 1 : 5 000
I.6 – Technická infrastruktura – odkanalizování 1 : 5 000
I.7 – Technická infrastruktura – zásobování plynem 1 : 5 000
I.8 – Technická infrastruktura – zásobování elektrickou energií, spoje 1 : 5 000
C – Textová část – odůvodnění
II.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II.2 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II.3 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000 (úplné znění)
II.4 – Výřez z koordinačního výkresu 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 02/2013 – 02/2017)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP Sloup (3/2017 – 4/2021)
Text


Změna č.1

Text
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/4 – Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 21. 2. 2024, 09:07 h