Územní plán – Bukovina


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:36

Územní plán Bukovina

Datum nabytí účinnosti: 30.12.2021

Oznámení o vydání ÚP (13.12.2021)

Text- výrok + odůvodnění
Vyhodnocení vlivu ÚP Bukovina na udržitelný rozvoj území
SEA Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí

I.1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I.2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II.1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
II.4 Koordinační výkres / výřez 1 : 2 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:36 h