Územní plán ‒ Bukovina


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 23.11.2020 09:46

Územní plán obce Bukovina

Datum schválení: 30.11.2001

Obecně závazná vyhláška 3/2001

3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000


Změny Z1 – Z5

Datum nabytí účinnosti: 16.04.2011

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn Z1 – Z5 (23.03.2011)

Změna Z1
Text
3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000
4 – Zásobování vodou 1 : 2 000
5 – Zásobování plynem 1 : 2 000
7 – Odkanalizování obce 1 : 2 000
8 – Doprava 1 : 2 000
10 – Regulativy zastav. území 1 : 2 000
11 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění změny Z1
9 – Vynětí ze ZPF 1 : 2 000

Změna Z2
Text
3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000
4 – Zásobování vodou 1 : 2 000
5 – Zásobování plynem 1 : 2 000
7 – Odkanalizování obce 1 : 2 000
8 – Doprava 1 : 2 000
10 – Regulativy zastav. území 1 : 2 000
11 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění změny Z2

9 – Vynětí ze ZPF 1 : 2 000

Změna Z3
Text
3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000
4 – Zásobování vodou 1 : 2 000
5 – Zásobování plynem 1 : 2 000
7 – Odkanalizování obce 1 : 2 000
8 – Doprava 1 : 2 000
10 – Regulativy zastav. území 1 : 2 000
11 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění změny Z3
9 – Vynětí ze ZPF 1 : 2 000

Změna Z4
Text
3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000
10 – Regulativy zastav. území 1 : 2 000
Odůvodnění změny Z4
9 – Vynětí ze ZPF 1 : 2 000

Změna Z5
Text
3 – Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres 1 : 2 000
4 – Zásobování vodou 1 : 2 000
5 – Zásobování plynem 1 : 2 000
7 – Odkanalizování obce 1 : 2 000
8 – Doprava 1 : 2 000
10 – Regulativy zastav. území 1 : 2 000
11 – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
Odůvodnění změny Z5
9 – Vynětí ze ZPF 1 : 2 000


Zadání ÚP Bukovina

- schváleno 09.12.2019

Text


Projednává se:

Aktualizováno: 23.11.2020 09:52

Návrh Územního plánu Bukovina pro společné jednání

Text- výrok + odůvodnění
Vyhodnocení vlivu ÚP Bukovina na udržitelný rozvoj území
SEA Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí

I.1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I.2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II.1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
II.4 Koordinační výkres / výřez 1 : 2 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h