Územní plán ‒ Ostrov u Macochy


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 02.08.2021 13:02

Územní plán obce Ostrov u Macochy

Datum schválení: 16.12.2004

Obecně závazná vyhláška 2/2005

2 – Hlavní výkres 1 : 5 000


Změny Os1, Os2, Os3

Datum nabytí účinnosti: 12.05.2011

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn Os1, Os2, Os3 (17.03.2011)

Text
I/1 – Hlavní výkres (Os1) 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres (Os2, Os3) 1 : 5 000
I/3 – Doprava (Os1) 1 : 2 000
I/4 – Zásobování el. energií a plynem (Os1) 1 : 2 000
I/5 – Vodní hospodářství, kanalizace (Os1) 1 : 2 000
I/6 – Vodní hospodářství, kanalizace (Os2) 1 : 2 000
I/7 – Výkres veřejně prospěšných staveb (Os3) 1 : 2 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres (Os1) 1 : 5 000
II/2 – Koordinační výkres (Os2, Os3) 1 : 5 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů ZPF (Os1, Os2, Os3) 1 : 10 000


Změna Os4

Datum nabytí účinnosti: 05.01.2017

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny Os4 (16.12.2016)

Text
I/1 Hlavní výkres, výřez 1 : 2 000
I/2 Doprava, výřez 1 : 2 000
I/3 Zásobování el. energií, zásobování plynem, výřez 1 : 2 000
I/4 Vodní hospodářství, kanalizace, výřez 1 : 2 000
I/5 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 5 000
I/6 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 5 000
I/7 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 5 000
I/8 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 Koordinační výkres, výřez 1 : 5 000
II/2 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 2 000
II/3 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 2 000
II/4 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 2 000
II/5 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 2 000


Zadání ÚP Ostrov u Macochy

- schváleno 14.06.2019

Text


Projednává se:

Aktualizováno: 01.03.2022 08:40

Návrh Územního plánu Ostrov u Macochy a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území- veřejné projednání

Text výrok + odůvodnění

I.1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I.2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II.1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
II.4 Koordinační výkres – výřez 1 : 2000
II.5 Schéma zásobování vodou, odkanalizování 1 : 5 000
II.6 Schéma energetika spoje 1 : 5 000

Dokumentace SEA
Dokumentace NATURA
Dokumentace VURU


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 20. 5. 2022, 08:02 h