Územní plán – Ostrov u Macochy


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 11:17

Územního plánu Ostrov u Macochy

Datum nabytí účinnosti: 24. 9. 2022

Oznámení o vydání ÚP (8.9.2022)

Text výrok + odůvodnění

I.1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I.2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II.1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
II.4 Koordinační výkres – výřez 1 : 2000
II.5 Schéma zásobování vodou, odkanalizování 1 : 5 000
II.6 Schéma energetika spoje 1 : 5 000

Dokumentace SEA
Dokumentace NATURA
Dokumentace VURU


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 11:17 h