Územní plán ‒ Vysočany


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 17.12.2019 07:56

Územní plán Vysočany

Datum nabytí účinnosti: 28.10.2012

Oznámení o vydání ÚP (11.10.2012)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce dopravy a krajiny, ÚSES 1 : 5 000
I/3 – Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury – výřez 1 : 2 000
I/4 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II/ 1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/ 2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/ 3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/ 4 – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 10/2012 – 09/2016)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 10/2016 – 10/2019)
Text


Projednává se:

Aktualizováno: 28.06.2021 15:27

Návrhy změn Vy1 – Vy8

Text + odůvodnění + srovnávací text
I. 1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
I. 2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000

II. 1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Dokumentace SEA
Dokumentace VURU


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h