Územní plán ‒ Vysočany


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 17.12.2019 07:56

Územní plán Vysočany

Datum nabytí účinnosti: 28.10.2012

Oznámení o vydání ÚP (11.10.2012)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce dopravy a krajiny, ÚSES 1 : 5 000
I/3 – Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury – výřez 1 : 2 000
I/4 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II/ 1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/ 2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/ 3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/ 4 – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 10/2012 – 09/2016)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 10/2016 – 10/2019)
Text


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h