Územní plán – Vysočany


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:49

Územní plán Vysočany

(Úplné znění po vydání poslední změny Vy8 s nabytím účinnosti 2.4.2022)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 28.10.2012

Oznámení o vydání ÚP (11.10.2012)

Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění (úplné znění)
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000 (úplné znění)
I/2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce dopravy a krajiny, ÚSES 1 : 5 000 (úplné znění)
I/3 – Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury – výřez 1 : 2 000 (úplné znění)
I/4 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
II/ 1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II/ 2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/ 3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/ 4 – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000 (úplné znění)

Zpráva o uplatňování ÚP (období 10/2012 – 09/2016)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 10/2016 – 10/2019)
Text


Změny Vy1 – Vy8

Oznámení o vydání změny Vyo1-Vy8 (16.3.2022)

Text + odůvodnění + srovnávací text
I. 1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
I. 2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000

II. 1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Dokumentace SEA
Dokumentace VURU


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:49 h