Územní plán – Jedovnice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:44

Územní plán Jedovnice

(Úplné znění po vydání poslední změny Je12 s nabytím účinnosti 11.04.2019)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 14.02.2013

Oznámení o vydání ÚP (28.01.2013)
Opatření obecné povahy č. 1/2013

A. Řešení ÚP (úplné znění)
1 – Výkres základního členění území 1 : 10 000 (úplné znění)
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 A (úplné znění)
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 B (úplné znění)
3 – Dopravní řešení 1 : 5 000 A (úplné znění)
3 – Dopravní řešení 1 : 5 000 B (úplné znění)
4 – Zásobování vodou 1 : 5 000 A (úplné znění)
4 – Zásobování vodou 1 : 5 000 B (úplné znění)
5 – Odkanalizování 1 : 5 000 A (úplné znění)
5 – Odkanalizování 1 : 5 000 B (úplné znění)
6 – Energetika a spoje 1 : 5 000 A (úplné znění)
6 – Energetika a spoje 1 : 5 000 B (úplné znění)
7 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 A (úplné znění)
7 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 B (úplné znění)
B. Odůvodnění řešení ÚP
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 A (úplné znění)
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 B (úplné znění)
9 – Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000
10 – Širší vztahy 1 : 50 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 01/2013 – 02/2017) s pokyny pro zpracování návrhů změn
Text
Příloha 1 – přehledka rozložení změn
Příloha 2 – výřezy změn

Zpráva o uplatňování ÚP (období 03/2017 – 10/2021) s pokyny pro zpracování návrhů změn
Text


Změna Je1

Datum nabytí účinnosti: 04.06.2014

Oznámení o vydání změny Je1 (16.05.2014)
Opatření obecné povahy + text + odůvodnění


Změna č.2 Územního plánu Jedovnice, zahrnující dílčí změny označené Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12 včetně uvedení územního plánu do souladu s nadřazenou dokumentací

Datum nabytí účinnosti: 11.04.2019

Oznámení o vydání změny č.2
Řešení, text
Odůvodnění, text
1 – Výkres základního členění území 1 : 10 000
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 A
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 B
6 – Energetika a spoje 1 : 5 000 (výřez)
7 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 (výřez)
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 A
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 B
9 – Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 (výřez)
10 – Širší vztahy 1 : 50 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:44 h