Územní plán – Doubravice nad Svitavou


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:42

Územní plán Doubravice nad Svitavou

(Úplné znění po vydání změny č.1 s nabytím účinnosti 02.01.2020)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 24.05.2012

Oznámení o vydání ÚP (09.05.2012)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění (09.05.2012)

Textová část (úplné znění)
I/1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
I/3 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 (úplné znění)
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000 (úplné znění)

Zpráva o uplatňování ÚP (období 05/2012 – 05/2016)
Text


Změna č.1

Datum nabytí účinnosti: 02.01.2020

Oznámení o vydání změny č.1 (18.12.2019)

Textová část
I/1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Projednává se:

Aktualizováno: 23.04.2024 14:58

Změna územního plánu Doubravice nad Svitavou Změna č. 2 – návrh pro veřejné projednání

Obsahem změny č.2 ÚP Doubravice nad Svitavou je převod dokumentace do jednotného standardu územně plánovací dokumentace a redefinice prvků územního plánu ve smyslu požadavku § 20a odst. 2 platných částí stavebního zákona, které nabyly účinnosti k 01.01.2023, zohlednění požadavků nadřazené dokumentace, kterými jsou Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 05.10.2016 a nabyly účinnosti dne 03.11.2016, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2, které nabyly účinnosti 31.10. 2020 a aktualizace zastavěného území.

Veřejná vyhláška změny č. 2

Text
I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000


Návrh Zprávy o uplatňování ÚP (období 6/2016 – 03/2024)

Oznámení o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování ÚP
Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 23. 4. 2024, 14:58 h