Územní plán – Dlouhá Lhota


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:39

Územní plán Dlouhá Lhota

(Právní stav po vydání změny DL2 s nabytím účinnosti 30.01.2013)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 16.04.2008

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání ÚP (31.03.2008)

Text
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 2 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 20 000
II/3 – Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 3/2012 – 2/2016)
Text


Změna DL1

Datum nabytí účinnosti: 08.10.2009

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny DL1 (18.09.2009)

Text
Grafiká část – přílohy:
Příloha č. I.1 Výkres základního členění / výřez 1 : 5 000
Příloha č. I.2 Hlavní výkres / výřez 1 : 5 000
Příloha č. I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací / výřez 1 : 2 000
Odůvodnění
Grafiká část – přílohy:
Příloha č. II.1 Koordinační výkres / výřez 1 : 5 000
Příloha č. II.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu / výřez 1 : 2 000


Změna DL2

Datum nabytí účinnosti: 30.01.2013

Oznámení o vydání změny DL2 (15.01.2013)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:39 h