Územní plán – Rudice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:47

Územní plán Rudice

Datum nabytí účinnosti ÚP: 24.3.2022

Oznámení o vydání ÚP (2.3.2022)

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivu na životní prostředí SEA
Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Text (výrok a odůvodnění)

I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II/1 Širší vztahy 1 : 25 000
II/2 Koordinační výkres / urbanistická koncepce 1 : 5 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 Koncepce zásobování vodou 1 : 5 000
II/5 Koncepce odkanalizování 1 : 5 000
II/6 Koncepce zásobování plynem a elektrickou energií 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:47 h