Územní plán ‒ Rudice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 04.05.2016 15:41

Územní plán obce Rudice

Datum schválení: 03.04.2001

Obecně závazná vyhláška 1/2001

3 – Komplexní urbanistický návrh 1 : 2 000


Změny Ru1, Ru2, Ru3

Datum schválení: 26.04.2005

Obecně závazná vyhláška Ru1, Ru2, Ru3

Změna Ru1 – Komplexní urbanistický návrh 1 : 2 000
Změna Ru2 – Komplexní urbanistický návrh 1 : 2 000
Změna Ru3 – Komplexní urbanistický návrh 1 : 2 000


Změna Ru5

Datum nabytí účinnosti: 30.05.2013

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny Ru5 (24.04.2013)

Ru5 – textová část a odůvodnění
Změna Ru5 – Komplexní urbanistický návrh 1 : 2 000


Změna Ru4

Datum nabytí účinnosti: 20.02.2015

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny Ru4 (04.02.2015)

Text
I/1 Hlavní výkres / Komplexní urbanistický návrh, výřez 1 : 2 000
I/2 Hlavní výkres / Zásobování vodou, výřez 1 : 2 000
I/3 Hlavní výkres / Zásobování plynem, výřez 1 : 2 000
I/4 Hlavní výkres / Elektrická energie a spoje, výřez 1 : 2 000
I/5 Hlavní výkres / Odkanalizování obce, výřez 1 : 2 000
I/6 Hlavní výkres / Doprava, výřez 1 : 2 000
I/7 Veřejně prospěšné stavby, výřez 1 : 2 000
Odůvodnění
II/1 Koordinační výkres, výřez 1 : 2 000
II/2 Širší vztahy – technická infrastruktura, výřez 1 : 10 000
II/3 Širší vztahy – přírodní poměry, výřez 1 : 10 000
II/4 Vynětí ze ZPF, výřez 1 : 2 000


Změny Ru6 a Ru8

Datum nabytí účinnosti: 20.04.2016

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn Ru6 a Ru8 (30.03.2016)

Změna Ru6
Text
I/1 Hlavní výkres / Komplexní urbanistický návrh, výřez 1 : 2 000
I/2 Hlavní výkres / Zásobování vodou, výřez 1 : 2 000
I/3 Hlavní výkres / Zásobování plynem, výřez 1 : 2 000
I/4 Hlavní výkres / Odkanalizování obce, výřez 1 : 2 000
I/5 Hlavní výkres / Doprava, výřez 1 : 2 000
Odůvodnění
II/1 Koordinační výkres, výřez 1 : 2 000
II/2 Širší vztahy – technická infrastruktura, výřez 1 : 10 000
II/3 Širší vztahy – přírodní poměry, výřez 1 : 10 000
II/4 Vynětí ze ZPF, výřez 1 : 2 000

Změna Ru8
Text
I/1 Hlavní výkres / Komplexní urbanistický návrh, výřez 1 : 2 000
I/2 Hlavní výkres / Zásobování vodou, výřez 1 : 2 000
I/3 Hlavní výkres / Zásobování plynem, výřez 1 : 2 000
I/4 Hlavní výkres / Odkanalizování obce, výřez 1 : 2 000
I/5 Hlavní výkres / Doprava, výřez 1 : 2 000
I/6 Veřejně prospěšné stavby, výřez 1 : 2 000
Odůvodnění
II/1 Koordinační výkres, výřez 1 : 2 000
II/2 Širší vztahy – technická infrastruktura, výřez 1 : 10 000
II/3 Širší vztahy – přírodní poměry, výřez 1 : 10 000
II/4 Vynětí ze ZPF, výřez 1 : 2 000


Projednává se:

Aktualizováno: 24.06.2020 07:26

Návrh ÚP Rudice

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivu na životní prostředí SEA
Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.


Text (výrok a odůvodnění)
Text (výrok a odůvodnění) s vyznačením změn

I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II/1 Širší vztahy 1 : 25 000
II/2 Koordinační výkres / urbanistická koncepce 1 : 5 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 Koncepce zásobování vodou 1 : 5 000
II/5 Koncepce odkanalizování 1 : 5 000
II/6 Koncepce zásobování plynem a elektrickou energií 1 : 5 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h