Územní plán – Vilémovice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:49

Územní plán Vilémovice

Datum nabytí účinnosti: 17.01.2014

Oznámení o vydání ÚP (30.12.2013)
Opatření obecné povahy + Odůvodnění

Text
1 – Základní členění území 1 : 5 000
2.1 – Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000
2.1.a – Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny – výřez 1 : 2 000
2.2 – Koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5 000
2.3 – Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství – vodovod 1 : 5 000
2.4 – Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství – kanalizace 1 : 5 000
2.5 – Koncepce technické infrastruktury – energetika – plyn 1 : 5 000
2.6 – Koncepce technické infrastruktury – energetika – el. energie, spoje 1 : 5 000
3. – Veřejně prospěšné stavby 1 : 2 000
O.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
O.1.a – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000
O.2 – Širší vztahy 1 : 20 000
O.3 – Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:49 h