Územní plán – Habrůvka


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:43

Územní plán Habrůvka

(Úplné znění po vydání poslední změny Ha7 s nabytím účinnosti 19.06.2019)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 11.3.2014

Oznámení o vydání ÚP (24.02.2014)
Opatření obecné povahy č. 1/2014

Text (úplné znění)
1. Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
2. Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 (úplné znění)
Odůvodnění
I. Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II. Koordinační výkres – výřez v rozsahu zastavěného území a zastavitelných ploch 1 : 2 000
II. Koordinační výkres – výřez v rozsahu zastavěného území a zastavitelných ploch – Josefov 1 : 2 000
III. Širší územní vztahy 1 : 25 000
IV. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
V. Ochrana přírody a krajiny, ÚSES 1 : 5 000
VI. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – vodní hospodářství 1 : 2 000
VI. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – vodní hospodářství – Josefov 1 : 2 000
VII. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – energetika 1 : 2 000
VII. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury – energetika – Josefov 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 03/2014 – 09/2017)
Text
Příloha 1 – přehledka rozložení změn
Příloha 2 – výřezy změn

Zpráva o uplatňování ÚP (období 10/2017 – 05/2023)
Text


Změny Ha2 – Ha5, Ha7

Datum nabytí účinnosti: 19.06.2019

Oznámení o vydání změny č.2
Text + odůvodnění
1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 A
2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 B
7 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 A
8 – Koordinační výkres 1 : 5 000 B
9 – Vyhodnocení předpokládáných záborů půdního fondu 1 : 5 000
10 – Širší vztahy 1 : 25 000


Projednává se:

Aktualizováno: 22.05.2023 12:16

Zpráva o uplatňování Územního plánu Habrůvka s pokyny pro zpracování návrhů změn (období 10/2017 – 5/2023)

Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:43 h