Územní plán ‒ Šebrov-Kateřina


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 18.10.2021 12:17

Územní plán Šebrov-Kateřina

Datum nabytí účinnosti: 13.12.2013

Oznámení o vydání ÚP (19.11.2013)
Opatření obecné povahy č. 1/2013

Text
I.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
Odůvodnění
II.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 – Koordinační výkres – výřez zastavěného území 1 : 2 000
II.3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.4 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Zpráva o uplatňování ÚP Šebrov-Kateřina (1/2014 – 5/2021)
Text


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 20. 5. 2022, 08:02 h