Územní plán – Šebrov-Kateřina


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:48

Územní plán Šebrov-Kateřina

Datum nabytí účinnosti: 13.12.2013

Oznámení o vydání ÚP (19.11.2013)
Opatření obecné povahy č. 1/2013

Text
I.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
Odůvodnění
II.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 – Koordinační výkres – výřez zastavěného území 1 : 2 000
II.3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.4 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Zpráva o uplatňování ÚP Šebrov-Kateřina (1/2014 – 5/2021)
Text


Projednává se:

Aktualizováno: 12.07.2022 13:22

Návrh změny č. 1 ÚP Šebrov-Kateřina zahrnující dílčí změny ŠK1 – ŠK9

Oznámení o konání veřejného projednání

Text
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/4 – Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 1 : 5 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:48 h