Územní plán – Šošůvka


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:48

Územní plán Šošůvka

(Úplné znění po vydání poslední změny Šo8 s nabytím účinnosti 24.2.2022)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 21.10.2014

Oznámení o vydání ÚP (02.10.2014)
Opatření obecné povahy č. 1/2014

Text + Odůvodnění (úplné znění)
I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000 (úplné znění)
I/2 Hlavní výkres / Urbanistická koncepce, koncepce technické infrastruktury, koncepce dopravy a krajiny, ÚSES 1 : 5 000 (úplné znění)
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II/2 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 Koordinační výkres / výřez 1 : 2 000
II/5 Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 11/2014 – 12/2018)
Text


Změny ŠO1 – ŠO8

Oznámení o vydání změny Šo1-Šo8 (7.2.2022)

Text + odůvodnění + srovnávací text
I. 1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
I. 2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000

II. 1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II. 3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:48 h