Územní plán – Bukovinka


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:36

Územní plán Bukovinka

Datum nabytí účinnosti: 12.10.2018

Oznámení o vydání ÚP (26.09.2018)

Text + Odůvodnění
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000
II/5 – Koncepce technické infrastruktury – výřez 1 : 2 000


Zpráva o uplatňování ÚP (období 11/2018 – 10/2023)
Text


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:36 h