Územní plán ‒ Kuničky


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 11.08.2020 09:02

Územní plán Kuničky

Datum nabytí účinnosti: 13.01.2011

Oznámení o vydání ÚP (27.12.2010)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce dopravy a krajiny 1 : 5 000
I/3 – Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
I/4 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 1 : 5 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 1/2011 – 1/2015)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 06/2015 – 06/2019)
Text


Projednává se:

Aktualizováno: 20.07.2020 12:52

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kuničky s pokyny pro zpracování návrhů změn

Návrh změn Ku1-Ku8

Text

I/1 Výkres základního členění území 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h