Územní plán – Kuničky


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:45

Územní plán Kuničky

(Úplné znění po vydání změny Ku1-Ku8 s nabytím účinnosti: 19.3.2021)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 13.01.2011

Oznámení o vydání ÚP (27.12.2010)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

Text (úplné znění)
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000 (úplné znění)

I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
I/3 – Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (úplné znění)
I/4 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)

II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 1 : 5 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 1/2011 – 1/2015)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 06/2015 – 06/2019)
Text


Změna Ku1-Ku8

Text

I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:45 h