Územní plán ‒ Spešov


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 11.03.2020 14:21

Územní plán Spešov

Datum nabytí účinnosti: 02.10.2010

Oznámení o vydání ÚP (16.09.2010)
Opatření obecné povahy + Odůvodnění

Text
I.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
I.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.1a – Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území 1 : 2 000
II.2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II.4 – Výkres technické infrastruktury 1 : 5 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 9/2010 – 8/2014)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 4/2015 – 4/2019)
Text

Příloha č.1

Příloha č.2


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h