Územní plán – Spešov


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:48

Územní plán Spešov

(Úplné znění po vydání poslední změny Sp9 s nabytím účinnosti 6.12.2022)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 02.10.2010

Oznámení o vydání ÚP (16.09.2010)
Opatření obecné povahy + Odůvodnění

Text (úplné znění)
I.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
I.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
I.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
II.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II.1a – Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území 1 : 2 000
II.2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II.4 – Výkres technické infrastruktury 1 : 5 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 9/2010 – 8/2014)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 4/2015 – 4/2019)
Text

Příloha č.1

Příloha č.2


Změna č. 1 zahrnující dílčí změny Sp1 až Sp9

Oznámení o vydání změny Sp1-Sp9 (21.11.2022)

Text
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/4 – Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:48 h