Územní plán ‒ Svinošice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 03.06.2021 13:55

Územní plán Svinošice

Datum nabytí účinnosti: 18.04.2014

Oznámení o vydání ÚP (01.04.2014)
Opatření obecné povahy č. 1/2014

Text + Odůvodnění
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II/1 – Koordinační výkres / Urbanistická koncepce, koncepce dopravy, krajiny, ÚSES 1 : 5 000
II/2 – Koordinační výkres / Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
II/3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/4 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/5 – Koordinační výkres / výřez 1 : 2 000


Zpráva o uplatňování ÚP Svinošice (5/2014 – 4/2021)

Text


Projednává se:

Aktualizováno: 03.06.2021 14:01

Změny ÚP Svinošice

Oznámení

Text
I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II/1 Koordinační výkres – urbanistická koncepce, koncepce dopravy a krajiny, ÚSES 1 : 5 000
II/2 Koordinační výkres – koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h