Územní plán – Svinošice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:48

Územní plán Svinošice

(Úplné znění po vydání změny Sv1, Sv3 a Sv4 s nabytím účinnosti:  4.9.2021)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 18.04.2014

Oznámení o vydání ÚP (01.04.2014)
Opatření obecné povahy č. 1/2014

Text + Odůvodnění (úplné znění)
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000 (úplné znění)
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
II/1 – Koordinační výkres / Urbanistická koncepce, koncepce dopravy, krajiny, ÚSES 1 : 5 000 (úplné znění)
II/2 – Koordinační výkres / Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (úplné znění)
II/3 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/4 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/5 – Koordinační výkres / výřez 1 : 2 000


Změna Sv1, Sv3 a Sv4

Oznámení o vydání změny Sv1, Sv3 a Sv4 (20.8.2021)

Text

I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II/1 – Koordinační výkres / Urbanistická koncepce, koncepce dopravy, krajiny, ÚSES 1 : 5 000 
II/2 – Koordinační výkres / Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 


Zpráva o uplatňování ÚP Svinošice (5/2014 – 4/2021)

Text


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:48 h