Územní plán ‒ Kotvrdovice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 21.08.2017 15:07

Územní plán obce Kotvrdovice

Datum schválení: 31.05.2006

Obecně závazná vyhláška 1/2006

1. Hlavní výkres – návrh využití území sídla a krajiny 1 : 5 000


Změny Ko2, Ko3, Ko4

Datum nabytí účinnosti: 29.12.2016

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn Ko2, Ko3, Ko4 (07.12.2016)

Text + Odůvodnění

2* Návrh využití území sídla – detail hlavního výkresu (schválený ÚPO) 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

2. Návrh využití území sídla – detail hlavního výkresu 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4
– společný výřez

3. Dopravní řešení 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

4. Zásobování vodou 1 : 2 000
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

5. Odkanalizování 1 : 2 000
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4

6. Zásobování plynem, el. energií, spoje
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4
– společný výřez

7. Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační opatření 1 : 2 000
– výřez – změna Ko2
– výřez – změna Ko3
– výřez – změna Ko4
– společný výřez

1. Koordinační výkres 1 : 5 000
8. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 1 : 5 000
10. Výkres širších vztahů 1 : 25 000


Projednává se:

Aktualizováno: 20.09.2021 10:49

Upravený návrh Územního plánu Kotvrdovice a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území- opakované veřejné projednání

Oznámení projednání

Text
Vyhodnocení vlivu ÚP Kotvrdovice na udržitelný rozvoj území
SEA Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí

I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
II/4 Koordinační výkres / výřez 1 : 2 000

Příloha 1 Koncepce technické infrastruktury (voda) 1 : 5 000
Příloha 2 Koncepce technické infrastruktury (energetika) 1 : 5 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h