Územní plán – Kotvrdovice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:44

Územní plán Kotvrdovice

Datum nabytí účinnosti ÚP: 09.02.2022

Oznámení o vydání ÚP (24.1.2022)

Text (výrok + odůvodnění)
Vyhodnocení vlivu ÚP Kotvrdovice na udržitelný rozvoj území
SEA Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí

I/1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

II/1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
II/4 Koordinační výkres / výřez 1 : 2 000

Příloha 1 Koncepce technické infrastruktury (voda) 1 : 5 000
Příloha 2 Koncepce technické infrastruktury (energetika) 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:44 h