Územní plán ‒ Býkovice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 14.04.2023 09:51

Územní plán obce Býkovice

Datum schválení: 07.07.2005

Obecně závazná vyhláška 2/2005

Text

1 – Hlavní výkres 1 : 5 000
2 – Regulativy a etapizace 1 : 2 000
3 – Doprava 1 : 2 000
4 – Energetika, telekomunikace 1 : 2 000
5 – Vodní a odpadové hospodářství 1 : 2 000
6 – Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy 1 : 5 000
7 – Zábory půdního fondu a investice do půdy 1 : 5 000
8 – Plán místního ÚSES a obnova krajiny 1 : 5 000
9 – Schéma hlavního výkresu 1 : 12 000
10 – Širší vztahy 1 : 50 000


Zadání Územního plánu Býkovice

(Pořízení nového Územního plánu Býkovice schválilo Zastupitelstvo obce Býkovice dne 26.4.2018 usnesením č. 02-03/18.)

Zadání bylo schváleno usnesením č. 10 přijatým Zastupitelstvem obce Býkovice na zasedání dne 13.5.2022.

Text


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 14. 4. 2023, 09:51 h