Územní plán ‒ Býkovice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 09.04.2013 14:46

Územní plán obce Býkovice

Datum schválení: 07.07.2005

Obecně závazná vyhláška 2/2005

1 – Hlavní výkres 1 : 5 000
2 – Regulativy a etapizace 1 : 2 000
3 – Doprava 1 : 2 000
4 – Energetika, telekomunikace 1 : 2 000
5 – Vodní a odpadové hospodářství 1 : 2 000
6 – Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy 1 : 5 000
7 – Zábory půdního fondu a investice do půdy 1 : 5 000
8 – Plán místního ÚSES a obnova krajiny 1 : 5 000
9 – Schéma hlavního výkresu 1 : 12 000
10 – Širší vztahy 1 : 50 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h