Územní plán – Býkovice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:37

Územní plán obce Býkovice

Datum schválení: 07.07.2005

Obecně závazná vyhláška 2/2005

Text

1 – Hlavní výkres 1 : 5 000
2 – Regulativy a etapizace 1 : 2 000
3 – Doprava 1 : 2 000
4 – Energetika, telekomunikace 1 : 2 000
5 – Vodní a odpadové hospodářství 1 : 2 000
6 – Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy 1 : 5 000
7 – Zábory půdního fondu a investice do půdy 1 : 5 000
8 – Plán místního ÚSES a obnova krajiny 1 : 5 000
9 – Schéma hlavního výkresu 1 : 12 000
10 – Širší vztahy 1 : 50 000


Zadání Územního plánu Býkovice

(Pořízení nového Územního plánu Býkovice schválilo Zastupitelstvo obce Býkovice dne 26.4.2018 usnesením č. 02-03/18.)

Zadání bylo schváleno usnesením č. 10 přijatým Zastupitelstvem obce Býkovice na zasedání dne 13.5.2022.

Text


Projednává se:

Aktualizováno: 25.08.2023 10:01

Návrh Územního plánu Býkovice pro společné jednání

Oznámení projednání

Text
I.1 Výkres základního členění 1 : 5 000
I.2 Hlavní výkres 1 : 5 000
I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Odůvodnění
II.1 Koordinační výkres 1 : 5 000
II.3 Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II.4 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:37 h